Notícies Bestiari

Subscriure a Canal Notícies Bestiari
La Federació d'entitats culturals amb figures de Bestiari Festiu
Actualitzat: fa 4 hores 15 minuts

Cinc claus per engegar una campanya de micromecenatge

dv., 29/05/2020 - 13:19
Article de Xarxanet  Entitat redactora: Fundació Pere Tarrés Autor/a: Joan Rosinach

 

Des de fa un temps, el micromecenatge s’ha convertit en una nova forma de finançar projectes. Una tendència que va a l’alça arran de la crisi de la Covid-19 i que es posa de manifest amb el llançament de múltiples campanyes per part d’entitats que cerquen com poder seguir oferint els seus serveis, especialment a les persones més vulnerables. En aquest context, és més necessari que mai poder afinar bé en l’objectiu a assolir i no aprofitar qualsevol necessitat d’aconseguir recursos per tirar endavant una campanya.

El gran nombre de campanyes d’aquest tipus es basen en un sistema de recompenses. És a dir, a canvi de les aportacions que facin les persones col·laboradores, mecenes, s’haurà de lliurar quelcom a canvi, ja sigui en forma de contingut, producte o servei de qualitat. Per això, és important tenir el suport d’una comunitat que ajudi a assolir els objectius difonent la idea. Abans de llençar-la, però, es necessita una sòlida estratègia de comunicació que pot dividir-se en les fases que es mostren a continuació.

Adaptar-se a la idea

La campanya de micromecenatge s’ha d’adaptar a la idea per tal d’assolir l’èxit. Per això és important planificar bé com s’explicarà la història. El públic de la campanya vol saber els motius pels quals l’entitat ha arribat fins aquí, com va sorgir la iniciativa i perquè es va considerar important tirar-la endavant. Habitualment en les campanyes s’exposa un problema i el projecte es construeix com una eina capaç de solucionar-lo. Abans d’engegar res, és primordial tenir una bona base amb arguments sòlids sobre els quals s’asseuran la resta de fases posteriors.

Preparar la campanya

Un cop es tenen clars els motius i les motivacions que permeten tirar endavant la campanya, és moment de donar-li forma. El primer que s’ha de fer és l’elecció de la quantitat mínima requerida per realitzar el projecte perquè aquest sigui assolible. Una quantitat excessiva per un costat, o irrisòria per l’altre, farà poc creïble la iniciativa i, per tant, que no tingui gaire recorregut. Quan ja s’ha decidit, és moment d’elaborar els continguts explicatius sobre el projecte: textos, imatges, vídeos, infografies,…

Cal definir recompenses que resultin motivadores perquè la gent participi en la campanya. Més enllà de l’entorn més proper, el públic en general cal que tingui clar que participar-hi i col·laborar-hi és necessari. També s’ha d’elegir durant quant de temps estarà oberta la campanya, intentant que aquest període sigui acord amb l’objectiu a assolir. Projectes d’aquest tipus no poden dilatar-se molt en el temps, ja que impedeixen mantenir l’interès, fins i tot, de la pròpia entitat. Una vegada es té tot a punt, és moment de publicar-ho a la plataforma escollida.

La comunicació i el màrqueting

L’èxit d’una campanya de micromecenatge dependrà de la capacitat de l’entitat per donar a conèixer la idea al públic potencial de participar-hi. Per tant, caldrà dissenyar i executar una estratègia de comunicació i màrqueting en què com l’objectiu final sigui aconseguir que el projecte es faci viral. En aquesta línia, hi ha algunes accions que poden ser clau i ajudar al fet que el màxim nombre de persones s’assabentin de la posada en marxa de la iniciativa. Tindríem:

 • Difusió en xarxes socials.
 • E-mail màrqueting.
 • Creació d’una pàgina informativa (pot ser la pròpia web de l’entitat) sobre la campanya per potenciar l’impacte i publicar contingut extra.
 • Elaboració d’una nota de premsa informativa sobre la campanya.
 • Disseny de l’estratègia de relacions públiques en mitjans de comunicació i blogs.
 • Realització d’accions ‘offline’ que complementin l’estratègia de comunicació i màrqueting.
L’hora de la veritat

Arribats a aquest punt, és el moment de donar a conèixer la campanya i caldrà destinar tots els esforços per assegurar-ne l’èxit. És l’instant perquè l’entitat desplegui tot el potencial a nivell de difusió i realitzar un seguiment a les persones que vagin col·laborant en la campanya perquè també ens ajudin a aconseguir fer-la viral. Caldrà estar alerta als possibles comentaris que es rebin i resoldre tots els dubtes que vagin sorgint a les persones interessades.

El després

Un cop la campanya ha finalitzat i s’ha assolit, o no, l’objectiu previst, és moment de comunicar adequadament els terminis i la forma en què rebran les recompenses corresponents totes les persones que hi hagin col·laborat. També és necessari desenvolupar tot el treball de producció del producte per al seu lliurament als mecenes que han participat en la campanya i de considerar els aspectes legals i fiscals que comporta la realització d’aquest tipus d’iniciativa en la plataforma escollida.

(Foto: Canva Studio)

Les obligacions fiscals d’una associació: introducció i tipus d’ingressos

dv., 29/05/2020 - 12:42
Donar-se d’alta d’una activitat a l’Agència Tributària

Tota entitat sense ànim de lucre ha de tenir un NIF i ha de saber de què està donada d’alta a l’Agència Tributària.  Si l’entitat no està donada d’alta de cap activitat, com poden ser espectacles públics o activitats recreatives, teòricament no pot facturar.

Què s’hauria de fer? Una mínima comprovació per saber de què està donada d’alta l’associació. Anar a Hisenda i preguntar, com a representant d’una entitat, si l’associació està donada d’alta d’alguna activitat en concret. Les associacions poden facturar i obtenir beneficis. El que passa és que el benefici que s’obté sempre ha d’estar reinvertit en la mateixa entitat.

Tipus d’ingressos que tenen les entitats  a) Quota social

Les quotes socials van sense IVA. De fet, és un ingrés exempt de tota classe d’impost, ja que no es considera un benefici.

b) Subvencions

Justificar les subvencions: És important anar portant la comptabilitat de l’entitat per després poder justificar bé les subvencions. Si no és així, l’administració pot demanar que es justifiquin les despeses, que es retorni part de la subvenció que no està ben justificada o, en el pitjor dels casos, que es retorni la totalitat de l’ajuda.

Requisits: Cada cop més les administracions demanen a les entitats que compleixin amb més normes. Per poder optar a una subvenció se’ls pot demanar: el certificat d’estar al corrent de pagament, el certificat d’estar al corrent a la Seguretat Social o el certificat de compliment de la normativa de protecció de dades, entre d’altres.

c) Activitats econòmiques

En quins casos una entitat ha de pagar impostos? Per exemple, va a una sortida i emet una factura perquè l’entitat organitzadora de l’acte pagui la pirotècnia i el transport. Aquesta factura ha de ser amb IVA. Un altre cas és si l’associació fa samarretes i altres tipus de productes de marxandatge. Si aquests productes es venen a través d’una compravenda, també s’ha de tenir en compte l’IVA.

Si l’entitat està fent una activitat econòmica, és a dir, una activitat comercial, ha de declarar l’IVA. Un altre exemple és si l’associació munta una barra de bar. Amb els beneficis que obté, hauria de tributar i pagar impostos. S’ha de diferenciar una activitat que fa l’entitat de tipus social o cultural d’una activitat econòmica.

El certificat d’estar al corrent de pagament 

La Generalitat de Catalunya, per exemple, amb algunes subvencions, o una entitat li presenta un certificat per demostrar que està al corrent de pagament o no rebrà la subvenció. Encara que a l’hora de presentar els impostos l’import sigui zero, aquests s’han de presentar per demanar segons quines ajudes.

En tots aquests casos, es recomana demanar ajuda professional. A l’hora de declarar l’IVA o l’impost de societats una entitat es pot equivocar i aquest error pot sortir molt car, ja que l’Agència Tributària la pot sancionar. Cal tenir en compte que aquestes sancions solen ser cares.

Portar la comptabilitat d’una entitat

En el moment en què una entitat comença a presentar impostos, ha de portar una comptabilitat. Ja no s’hi val apuntar quins diners entren i quins surten. S’ha de fer una comptabilitat més d’empresa, separant els ingressos i indicant si són per subvencions, si són ingressos per quotes, per donacions o per haver prestat un servei determinat.

Les despeses també s’han de començar a separar per classes. Per exemple, despeses de transport, de personal, de pirotècnia, etc. I els impostos també s’han de diferenciar perquè no tots els IVA són iguals. Amb tot això, és necessari que una entitat comenci a utilitzar un programa comptable.

Font: Patrícia Julià de SeInProDat Assessors.

(Foto: Dylan Gillis Unsplash)

Oberta la convocatòria d’ajuts per a l’organització d’activitats i restauració o construcció de bestiari

dt., 26/05/2020 - 21:24

Des de l’any 2016, l’Agrupació del Bestiari promou un projecte col·lectiu on s’inclouen diverses activitats organitzades per les entitats federades. Aquest projecte és presentat en una convocatòria de subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Malgrat la dificultat que suposa gestionar un projecte d’aquesta dimensió, l’acollida que ha tingut aquests darrers anys és bona.

Enguany, s’han proposat diversos canvis, tant per a la millora interna de la gestió, com per donar resposta a la situació sobrevinguda a causa de la Covid-19. Per ara, no es preveuen noves convocatòries al llarg d’aquest any.

Qui s’hi pot presentar?

Tota entitat federada (entitat o fundació amb NIF) que tingui pensat organitzar (o ja hagi dut a terme) alguna activitat durant l’any 2020 que encaixi en les següents descripcions:

 • Organització de trobades de bestiari celebrades entre els mesos de gener i març 2020, o amb previsió de celebració quan hagi passat el desconfinament.
 • Activitats dutes a terme durant el confinament i/o el desconfinament, com ara propostes de divulgació a les xarxes socials o altres mitjans; campanyes de sensibilització; activitats de petit format adreçades al públic en general tot respectant la legislació sanitària.
 • Restauració i construcció de figures de bestiari festiu, o adaptació d’aquestes per a garantir el compliment de les mesures sanitàries.
Quines despeses són subvencionables? 

S’acceptaran factures per import igual o superior a 50 €, que estiguin vinculades a l’activitat i que responguin als conceptes previstos a les bases. En tots els casos, només s’acceptaran factures emeses amb data dins l’any 2020.

Com i quan presentar la sol·licitud?

La sol·licitud s’haurà de presentar abans del 10 de juliol de 2020.

Un cop realitzada l’activitat, cal presentar la memòria de justificació amb còpia de totes les factures i comprovants de pagament.

Resolució de l’ajut

Un cop l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) publiqui la resolució de l’ajut, es comunicarà a cada entitat sol·licitant l’import assignat (sempre serà un percentatge proporcional segons el pressupost presentat).

En cas que es justifiqui un import inferior al previst inicialment, s’ajustarà l’import de l’ajut proporcionalment. 

Per a més informació 

Si teniu dubtes, consulteu les bases dels ajuts (podeu demanar tota la documentació a la secretaria de l’Agrupació) o bé adreceu-vos al correu info@bestiari.cat.

(Foto: Ferafoc de Sant Quintí de Mediona)

Ja es poden demanar els ajuts de la Generalitat per compensar les pèrdues per la Covid-19

dt., 26/05/2020 - 20:24

Fa uns dies l’Agrupació del Bestiari informava les entitats que hi havia dues línies d’ajuts convocades per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) per pal·liar els efectes causats per la crisi de la Covid-19. Actualment el tràmit ja es troba operatiu i es poden presentar les sol·licituds fins al divendres 30 d’octubre del 2020.

Cal tenir en compte que les bases preveuen que l’òrgan instructor concedirà les subvencions a mesura que es vagin rebent per ordre estricte de presentació. Si l’entitat compleix els requisitis, es recomana presentar la sol·licitud com més aviat millor.

1) Ajuts per a despeses estructurals

Subvencions per a despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma amb motiu de la COVID-19 (Resolució CLT/1030/2020).

La finalitat és de contribuir econòmicament a finançar les despeses estructurals de les entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma, fins a un màxim de 5.000 euros.

S’entenen com a despeses estructurals els lloguers, proveïdors, serveis bàsics, subministraments i nòmines entre d’altres, tant durant el període d’estat d’alarma com en el període posterior fins que es pugui reprendre l’activitat en un 70% respecte a l’any 2019.

Aquest ajut és compatible amb altres ajuts ordinaris, sempre que l’import total dels ajuts no superi el total de l’activitat.

Enllaç a les bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794669.pdf

Enllaç al tràmit Gencat: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-despeses-estructurals-dentitats-afectades-pel-cessament-de-lactivitat-cultural-a-causa-de-lestat-dalarma-amb-motiu-de-la-COVID-19?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

2) Ajuts per a pèrdues derivades de l’organització d’activitats culturals amb públic de pagament

Subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma amb motiu de la Covid-19 (Resolució CLT/1028/2020).

La finalitat és de contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el període d’estat d’alarma.

Entre altres casuístiques, aquesta línia d’ajut va destinada principalment a compensar pèrdues de l’organitzador per l’anul·lació d’activitats amb públic de pagament.

Enllaç a les bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794645.pdf

Enllaç al tràmit Gencat: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-compensar-les-perdues-per-anullacio-despectacles-i-activitats-culturals-durant-el-periode-destat-dalarma-amb-motiu-de-la-COVID-19?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Donada l’excepcionalitat d’aquests ajuts, es recomana llegir detingudament les bases per saber si es té dret a demanar l’ajut, així com possibles incompatibilitats amb altres ajuts. En cas de dubte, podeu posar-vos en contacte amb l’Agrupació del Bestiari.

(Foto: Au Fènix de la Pobla de Mafumet) 

Les festes Quinquennals dels Gegants del Pi s’ajornen i es faran probablement a finals d’any

dl., 25/05/2020 - 20:12

El Coronavirus obliga a ajornar una de les festes més esperades enguany pels amants dels gegants i la imatgeria festiva. Es tracta de les Quinquennals dels Gegants del Pi, unes celebracions que es fan els anys acabats en 0 i 5. Aquestes festes expliquen la recuperació dels quatre Gegants del Pi el 12 de juny de l’any 1960. Per fer-ho, se solen programar diferents actes com exposicions, conferències i cercaviles.

Aquesta edició de les festes feia més d’un any que s’estava preparant i ja fa uns mesos que penjava d’un fil. La proposta s’havia treballat en la línia de les darreres edicions de les Quinquennals, tot vertebrant-les al voltant de l’exposició de gegants centenaris i la seva posterior cercavila. En el marc de les celebracions, estava previst que visitessin la ciutat gegants emblemàtics vinguts d’arreu del país, alguns dels quals fa dècades que no trepitgen Barcelona. La programació també incloïa algunes xerrades i taules rodones, que posarien l’accent en l’època de la recuperació, la història de les figures i la tradició gegantera.

Ara per ara, des de l’organització es creu que el millor és ajornar les activitats i reprogramar-les més endavant, entenent que és una festa extraordinària, que no tornaríem a viure fins a l’any 2025. La idea és fer-les a finals d’any si la situació ho permet i es poden complir les mesures sanitàries. Si no és el cas, es programarien el juny del 2021. Aquesta decisió s’ha consensuat amb l’Ajuntament de Barcelona i els ajuntaments, entitats i col·laboradors implicats.

De totes maneres, des dels Gegants del Pi engegaran algunes iniciatives virtuals per a commemorar a les xarxes aquest aniversari de la recuperació. Durant el confinament han anat penjant jocs, retallables i, fins i tot, els filtres d’Instagram per a convertir-se en els gegants, que han tingut molt d’èxit. En aquesta línia, les activitats commemoratives de l’aniversari s’iniciaran el dia que farà 60 anys de la recuperació: el divendres 12 de juny. La programació a les xarxes s’allargarà fins al dissabte 20 de juny i comptarà amb explicacions històriques que tractaran diferents temàtiques, així com un recull de vivències en format audiovisual.

Els Gegants del Pi ja es troben documentats en relació amb la basílica de Santa Maria del Pi l’any 1601, pel que fa al gegant. El 1624 apareix la geganta i el 1669 els gegants petits o gegantons. Les figures actuals són de l’any 1807 els grans (atribuïts a Ramon Amadeu) i del 1858 els petits (obra de José Galceran). A finals del segle XIX van ser abandonats, ja que es va deixar de celebrar la processó de Corpus al Pi.

No seria fins al 1960 que una campanya ciutadana va decidir recuperar les quatre figures. La restauració va anar a càrrec de Manel Casserras i Boix, sota la direcció dels dissenys d’Evarist Mora, qui els va vestir tot inspirant-se en les imatges del segle XIX: els grans, com a turcs, i els petits, com a burgesos afrancesats. El 12 de juny del 1960 van tornar a veure la llum en una gran festa. Al llarg dels anys vuitanta i noranta es van fer les rèpliques de les quatre figures, que preserven les peces originals. Els quatre gegants originals només surten pel Pregó de les Festes de Sant Josep Oriol i, cada cinc anys, a les Festes Quinquennals.

La Generalitat convocarà dos ajuts per a les entitats per compensar les pèrdues generades per la Covid-19

dv., 22/05/2020 - 12:48

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) les bases de dues convocatòries d’ajuts relacionats amb l’estat d’alarma causat per la Covid-19.

Ja que aquests ajuts són excepcionals, la Junta de l’Agrupació recomana llegir detingudament les bases per saber si es té dret a demanar l’ajut, així com possibles incompatibilitats amb altres ajuts.

Donada l’excepcionalitat d’aquests ajuts es recomana, en cas de dubte, posar-se en contacte amb l’Agrupació del Bestiari.

1 Ajuts als lloguers, proveïdors i serveis bàsics

Subvencions per a despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma amb motiu de la Covid-19 (Resolució CLT/1030/2020).

La finalitat és contribuir econòmicament a finançar les despeses estructurals de les entitats, afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma, fins a un màxim de 5.000 euros.

S’entenen com a despeses estructurals els lloguers, proveïdors, serveis bàsics, subministraments i nòmines entre d’altres, tant durant el període d’estat d’alarma com en el període posterior fins que es pugui reprendre l’activitat en un 70% respecte a l’any 2019.

Aquest ajut és compatible amb altres ajuts ordinaris, sempre que l’import total dels ajuts no superi el total de l’activitat.

Enllaç a les bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794669.pdf

2 Ajuts per a activitats culturals que no s’han pogut realitzar

Subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma amb motiu de la Covid-19 (Resolució CLT/1028/2020).

La finalitat és contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el període d’estat d’alarma.

Entre altres casuístiques, aquesta línia d’ajut va destinada principalment a compensar pèrdues a l’organitzador per l’anul·lació d’activitats amb públic de pagament.

Enllaç a les bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794645.pdf

Període de sol·licitud: Fins que no es publiqui al DOGC la convocatòria, no es poden presentar les sol·licituds. Des de l’Agrupació del Bestiari es farà arribar informació quan s’obri el període.

(Foto: Encesa de la Targafera / Facebook: Associació Cultural Guixanet)

La Fundació PuntCAT ofereix un curs gratuït per aprendre a crear una web amb WordPress

dj., 21/05/2020 - 22:08

Totes aquelles entitats que necessitin crear una pàgina web des de zero ara tenen una oportunitat. L’Agrupació del Bestiari ha arribat a un acord amb la Fundació PuntCAT per oferir un curs gratuït amb el qual aprendre a crear i gestionar una web mitjançant WordPress.

Fins al divendres 29 de maig, aquelles associacions que estiguin interessades a apuntar-se a aquest curs poden omplir el formulari que trobaran a continuació. S’hi poden inscriure dues persones per entitat i per fer-lo no es requereixen coneixements previs d’informàtica. L’única condició és contractar un espai d’allotjament web i un domini que ofereix la Fundació PuntCAT a un preu competitiu de 40 € l’any.

El curs serà online i es farà en tres sessions de noranta minuts cada una. Les classes seran en dissabte i es duran a terme el 6, el 13 i el 20 de juny al matí. En la primera classe es farà una introducció al panel de control del hosting, a la creació de bústies de correu electrònic, a la facturació, i a la instal·lació de WordPress.

En la segona sessió s’aprendrà a personalitzar les pàgines de WordPress, és a dir, a escollir plantilles i a conèixer com configurar els menús, els ginys, les pàgines i les entrades. Finalment, en la tercera classe s’oferirà informació sobre els plugins, és a dir, aquelles extensions que permeten agregar funcionalitats noves a la web.

Per tal d’aprofitar les classes, es recomana que els alumnes dediquin entre sessions una mica del seu temps per posar en marxa la web de la seva entitat. Així i tot, si una entitat tingués dubtes per a configurar la seva pàgina web un cop finalitzat el curs, es podria posar en contacte amb la Fundació PuntCAT per rebre assessorament.

Cal recordar que, segons la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, una entitat que rebi diners de l’administració ha de tenir una web. En ella ha de publicar els estatuts actualitzats, el reglament de règim intern, qui són els membres de la junta, com també altra informació rellevant.

Les pòlisses contractades amb l’Agrupació del Bestiari tindran una bonificació quan es renovin

dl., 18/05/2020 - 20:10

L’Agrupació del Bestiari de Catalunya ha arribat a un acord amb MGS i ARÇ Cooperativa per obtenir una bonificació en la renovació de les pòlisses contractades a través de l’Agrupació.

Segons aquest acord, es farà un extorn (devolució) del 20% de la prima abonada a la renovació tant per a les pòlisses de Responsabilitat Civil com per a la d’Accidents. La mesura, que s’ha pres per fer front a la crisi de la Covid-19, és extraordinària i, per tant, només s’aplicarà aquest any 2020.

Cal tenir en compte que per aconseguir aquesta devolució no cal que les entitats facin cap sol·licitud. L’única condició és haver fet el pagament corresponent de la prima de renovació de l’assegurança.

Ampliació del termini de pagament

Ara farà més d’un mes que la Junta de Govern de l’Agrupació del Bestiari va enviar un comunicat a les colles federades amb una sèrie de mesures per intentar pal·liar els efectes causats per la crisi de la Covid-19 com, per exemple, la paralització del sector cultural.

Una d’aquestes mesures era, precisament, la de negociar amb ARÇ i MGS per obtenir alguna mena de bonificació. En aquest cas, a part de la devolució del 20% de la prima de renovació, s’han aplicat mesures per flexibilitzar els pagaments d’aquelles entitats amb problemes de tresoreria.

La companyia MGS ha ampliat el termini legal per a poder fer front al pagament de la pòlissa. Enguany es disposa de noranta dies, a partir de la data de renovació, per a fer el pagament de manera voluntària en cas que una entitat no tingui suficient saldo al compte bancari en el moment de renovar les pòlisses.

Per a les pòlisses de bestiari, la companyia gira rebut bancari a la data de renovació sense que s’hagi de fer res. Si alguna entitat necessita que s’ampliï el termini de pagament, es recomana posar-se en contacte amb ARÇ Cooperativa per gestionar la situació.

Bona valoració de l’acord

Des de la Junta de Govern es fa una valoració positiva de l’acord, ja que garanteix la continuïtat de les condicions de les pòlisses en el futur per a tot el col·lectiu sempre que es mantinguin els productes contractats.

La Junta també vol realçar l’esforç conjunt entre l’Agrupació, ARÇ i la companyia MGS per ajustar l’import de les primes d’aquest any, ja que aquest acord implica una reducció d’ingressos per a les tres parts.

Cobertura dels riscos de qualsevol activitat

Des de la Junta de Govern de l’Agrupació del Bestiari es recorda que tant la pòlissa de responsabilitat civil com la pòlissa d’accidents cobreixen els riscos derivats de qualsevol activitat organitzada per les colles dins dels àmbits dels seus estatuts.

Actualment, tot i la interrupció en aquests moments de totes les activitats -en especial, dels actes de foc-, és possible que ben aviat es puguin celebrar activitats de petit format, assajos, reunions i potser algunes trobades. Totes elles cobertes per aquestes pòlisses.

En cas que s’anul·lin o no es paguin les pòlisses actuals, possiblement no es garantiran les condicions i els preus d’aquests darrers anys en futures contractacions i renovacions.

(Imatge: La Porca al Mercat de Sant Antoni / Font: Facebook Diables Trapelles de Sant Antoni)

Se suspèn el Festival d’Enceses d’Artesa de Lleida previst pel 4 de juliol

dl., 18/05/2020 - 17:25

Comunicat de l’Organització del Festival d’Enceses d’Artesa de Lleida i la Colla del Griu d’Artesa de Lleida:

Davant la situació actual i atenent les recomanacions emeses en relació amb l’estat d’alarma per la COVID-19, l’organització del Festival d’Enceses, la Colla del Griu d’Artesa de Lleida i l’Ajuntament d’Artesa de Lleida han decidit conjuntament suspendre el Festival d’Enceses previst pel proper 4 de juliol de 2020. Així, com la resta d’actes de la Festa Major d’Artesa de Lleida.

Tant per l’organització, com per la colla i el consistori, la prioritat en qualsevol cas és la salut de tothom i, davant el fet de no poder garantir les mesures d’higiene i seguretat establertes per les autoritats, ens hem vist obligats a prendre aquesta mesura extraordinària.

Per tant el proper 3 de juliol 2021 celebrarem tots plegats el 12è Festival d’Enceses d’Artesa de Lleida i la 15a Trobada de Bestiari Festiu i Popular. Les colles inscrites a data d’avui, seran considerades inscrites en la propera edició.

(Foto: Encesa de la Gralla de Foc dels Blaus de Granollers / Font: Flips Media)

La Direcció de Cultura Popular anima a celebrar el Dia de l’Associacionisme Cultural, que enguany es farà virtualment

dv., 15/05/2020 - 19:34

Aquest 2020, a causa de la crisi de la Covid-19, les festes populars s’estan celebrant de diferent manera. L’enginy i les ganes de festa fan possible que, a través de les xarxes, la gent visqui les celebracions ni que sigui una mica. El Dia de l’Associacionisme Cultural no serà una excepció.

El pròxim dijous 4 de juny la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural convida un any més les entitats a celebrar aquest dia dedicat a les associacions i els seus socis. Enguany la festa no es podrà fer en els equipaments associatius, sinó que s’haurà de fer a través de la xarxa. És per aquest motiu que des del Departament de Cultura s’anima totes les entitats a proposar activitats virtuals per fer des de casa.

Per fer difusió dels actes, les associacions poden utilitzar les etiquetes #DASC2020, #DASCaCasa#BestiariDesDeCasa en les seves xarxes socials. El Departament també promocionarà els actes des de la seva web en l’Agenda Cultural. Perquè l’activitat hi consti cal omplir el següent formulari el més aviat possible.

Els equipaments a Pinterest

A part de les activitats que organitzi cada entitat, la Direcció General de Cultura Popular crearà un tauler a Pinterest amb imatges dels diferents equipaments culturals que hi ha a Catalunya. D’aquesta manera, els ciutadans podran veure la gran varietat d’espais que hi ha al territori.

Per participar-hi cal enviar les fotografies a l’adreça electrònica cpt.cultura@gencat.cat indicant a l’assumpte “Pinterest Equipaments culturals” i seguir els següents requisits:

· Imatges de bona qualitat estètica.
· Preferentment en format vertical (mínim de 564 píxels d’amplada, alçada proporcional).
· Formats d’arxiu que admet: .jpg, .png, .gif.
· Indiqueu nom de l’equipament i adreça completa.
· Indiqueu si l’equipament disposa de pàgina web i faciliteu-nos la URL.
· Indiqueu nom de l’entitat gestora en el cas que sigui diferent al nom de l’equipament.

Un dia dedicat a les entitats

El 27 de maig de 2014 el Govern de la Generalitat de Catalunya va declarar el 4 de juny Dia de l’Associacionisme Cultural (DASC), instaurant així una jornada dedicada a posar en valor el pes i la força de l’associacionisme cultural català.

La data rememora el 4 de juny de 1864 quan va començar el quart Festival Euterpe, organitzat en format concurs per la Societat Coral Euterpe, sota la direcció general de Josep Anselm Clavé.

Filtres d’Instagram i mascaretes infantils, noves maneres de veure el bestiari

dv., 15/05/2020 - 18:18

Aquesta segona setmana de maig, l’associació dels Gegants del Pi ha preparat una activitat ben divertida pels infants. Es tracta d’uns filtres que es poden trobar a Instagram i amb els quals els nens i nenes poden assemblar-se als gegants Mustafà i Elisenda o al Lleó i a la Mulassa de Barcelona.

Els filtres estan disponibles des del dimecres 13 de maig. Per accedir-hi cal anar al perfil d’Instagram dels Gegants del Pi (@gegantsdelpi) i clicar la icona que representa una cara. En aquest apartat es poden trobar diferents màscares virtuals amb les quals petits i grans, a part del bestiari i el Mustafà i l’Elisenda, també es poden convertir en el Perot lo Lladre i els Gegants Petits del Pi: la Laia i l’Oriol.

Filtres dels Gegants del Pi

Una altra de les novetats d’aquesta setmana han estat les mascaretes infantils que ofereix l’Ajuntament de Tarragona. Estan decorades amb dibuixos de les bèsties festives de la ciutat com l’Àliga, la Cucafera, la Mulassa, el Bou, la Víbria, el Drac, el Lleó i el Griu.

El principal requisit per aconseguir aquesta mesura de protecció contra la Covid-19 és estar empadronat a Tarragona. El consistori té preparades mascaretes de diferents mides pels nens i nenes d’entre 2 i 14 anys. Només es pot demanar una per persona i per aconseguir-la els pares o els tutors legals han d’emplenar un formulari.

Mascareta infantil amb elements del bestiari de Tarragona

Ambdós projectes, tot i ser diferents, tenen un mateix objectiu: aconseguir que els infants passin d’una manera més agradable la greu situació de crisi causada per la Covid-19. Es tracta de dos punts de vista originals des dels quals acostar-se al bestiari.

Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern

dj., 14/05/2020 - 17:00

Totes les entitats que tinguin una relació amb l’administració pública estan obligades a complir amb aquesta normativa. Pot ser una relació mitjançant un conveni, un contracte de prestació de serveis o una subvenció. Si l’entitat rep diners públics, ha de complir amb aquesta llei. Les entitats declarades d’utilitat pública i les fundacions, encara que no rebin diners públics també l’han de complir.

Si l’entitat no té pàgina web pròpia, l’Ajuntament ha d’habilitar una part de la seva perquè l’associació pugui penjar la informació de la llei de transparència i bon govern. Per demanar una subvenció a la Generalitat també s’ha de complir amb aquesta normativa. El seu objectiu és que els ciutadans sàpiguen en què s’està gastant els diners públics l’administració.

Què s’ha de fer constar?

En la web s’han de penjar els estatuts actualitzats, el reglament de règim intern (en cas que l’entitat en tingui) i informació sobre qui són els membres de la junta i quin càrrec ocupen. Només s’ha de posar el nom i el cognom, ni l’adreça, ni el número de telèfon ni el DNI. La llei de transparència també demana que l’associació pengi un organigrama que expliqui com està estructurada internament l’entitat.

Pel que fa a les subvencions, s’ha de publicar informació sobre aquestes i sobre els convenis. Si l’entitat rep més d’una subvenció, ha de fer una llista. Ha d’indicar quin import rep, de quin ajuntament i amb quin objectiu (dues línies). També cal penjar l’estat de comptes de l’entitat, és a dir, quants diners surten i quants entren en termes globals.

En el cas de les subvencions, a la pàgina web s’han de pujar els projectes que s’entreguen a les administracions quan es demana una ajuda i la memòria que serveix per explicar l’activitat que s’ha dut a terme.

Tota aquesta informació ha d’estar en un lloc visible, que sigui fàcil de trobar i que s’hi pugui accedir amb un sol clic. La llei diu que ha de ser un accés directe i ràpid, a ser possible a una de les pestanyes principals de la web.

No es pot substituir la pàgina web pel Facebook. Si l’associació no té web, ha de passar un document a l’ajuntament perquè publiqui tota aquesta informació a la seva pàgina.

La llei diu que s’han de tenir els continguts dels últims cinc anys de l’entitat. La recomanació és publicar els últims dos anys com a mínim.

Per acabar cal assenyalar que, totes aquelles associacions que rebin més de 5.000 € anuals d’una administració pública, estan obligades a tenir pàgina web pròpia. La mateixa norma també s’aplica a totes aquelles entitats en les quals les subvencions representin el 60% del seu pressupost anual.

Font: Patrícia Julià de SeInProDat Assessors.

(Foto: Maurício Mascaro Pexels)

L’Agrupació del Bestiari s’adhereix a un manifest que demana mesures per recuperar la cultura

dl., 11/05/2020 - 19:10

Divendres 8 de maig, la junta de l’Agrupació del Bestiari va acordar adherir-se al “Manifest a favor de la cultura” del Cercle de Cultura. La proclama, publicada el 20 d’abril del 2020, insta les administracions públiques, catalanes, espanyoles i de la Unió Europea, a impulsar un conjunt de mesures que permetin mantenir el teixit productiu i l’activitat dels sectors culturals.

Segons el manifest, si abans de la crisi causada pel coronavirus ja hi havia una situació de dèficit en el finançament de la cultura, ara s’hi afegeix la crisi pandèmica global.

La proclama recorda que, durant aquests moments difícils per a la població, el sector cultural no ha deixat de banda la ciutadana confinada, sinó que ha ofert diferents continguts per abastir els minuts i les hores mortes.

Les demandes

El “Manifest a favor de la cultura” recull un total de deu peticions. La primera d’elles recorda que la cultura és un dret recollit per la declaració Universal dels Drets Humans i que així ha de quedar establert en totes les normes del país.

Una altra de les demandes és que s’injectin recursos econòmics de manera immediata i que els departaments de Cultura, Salut, Educació, Treball, Territori i Interior es coordinin de manera estratègica per treballar en la recuperació del sector.

Entre les deu peticions també està la que demana que es comenci a treballar en una llei de Mecenatge, Patrocini i Participació social. Finalment també es reclama que les administracions generin una gran campanya de comunicació per recuperar el públic cultural.

Ara com ara hi ha més d’un centenar d’entitats que s’han adherit al “Manifest a favor de la cultura”. Algunes d’elles també estan vinculades a la cultura popular i tradicional com l’Agrupació del Bestiari. Aquest és el cas de la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos, l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català i l’ACGC Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya.

A partir d’ara, inscriure els canvis de junta al Departament de Justícia serà gratuït

dj., 07/05/2020 - 19:18

Bona notícia per a les entitats sense ànim de lucre: el Departament de Justícia de la Generalitat ha suprimit la taxa que s’havia de pagar per registrar un canvi de junta. Si fins ara aquesta gestió comportava l’abonament de 21,85 €, ara fer aquest tràmit és totalment gratuït. Com explica una nota de premsa de la Generalitat, la mesura vol revertir l’increment progressiu dels imports durant l’última crisi econòmica.

Cada any, a Catalunya, es registra una mitjana de 8.000 canvis de junta per part de les associacions. Realitzar aquest tràmit és imprescindible per accedir a qualsevol subvenció. Alhora, també és necessari per sol·licitar el certificat electrònic que ofereix la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Ara, aquesta nova mesura permetrà evitar una sobrecàrrega impositiva per a les entitats sense afany de lucre, dedicades a la contribució social.

Les noves mesures que ha adoptat el Departament de Justícia també afecten altres tràmits. A partir d’ara l’emissió de certificats i notes simples es redueix a la meitat. Si abans costava 21,85 €, ara té un cost d’11 €.

Taula sobre el canvi de taxes del Departament de Justícia (06/05/2020)

Mesures excepcionals

La crisi causada per la COVID-19 ha afectat molts sectors de la societat, incloses les entitats, que en molts casos han hagut de paralitzar la seva activitat. Per mirar de pal·liar els efectes d’aquesta crisi, la Generalitat de Catalunya ha pres diferents mesures, com la d’ajornar la presentació obligatòria dels comptes anuals i d’altres documents. En aquest cas, els terminis legals es reprendran a partir de la data de la finalització de l’estat d’alarma.

Cal afegir, que aquesta norma aprovada pel Govern també suspèn temporalment els terminis per a l’elaboració i aprovació dels comptes anuals. De fet, si aquestes reunions ja s’havien convocat abans de la declaració de l’estat d’alarma, es poden ajornar o modificar.

Una altra de les mesures que s’han aplicat ha estat la de permetre que les associacions i les fundacions puguin reunir-se i adoptar acords per videoconferència i altres mitjans telemàtics durant l’estat d’alarma per la COVID-19, encara que no estigui previst en els seus estatuts.

La normativa de protecció de dades (III)

dj., 07/05/2020 - 15:15
Què passa si pugem dades a un núvol?

Depenent del núvol, hi ha alguns inconvenients. Google, per exemple, és una gran potència però no compleix amb la normativa de protecció de dades. De moment, Europa l’està sancionant per aquest motiu, encara que no ha manifestat públicament que estigui prohibit fer-lo servir.

Dropbox sí que no és segur. Servidors com el d’aquest servei d’allotjament estan als Estats Units, on hi ha la “llei del patriota”. Segons aquesta normativa, si el govern ho demana, una entitat o una empresa li ha de deixar veure tots els arxius que té guardats per motius de seguretat del país. En aquest cas, Google no pot garantir que tingui les dades dels usuaris encriptades i que, per tant, aquestes no es visionen. Pel que fa a Dropbox, aquest servei sí que ha estat prohibit expressament per l’Agència Europea de Protecció de Dades.

En el cas de Hotmail, depèn de Microsoft i aquesta empresa sí que compleix amb la normativa de protecció de dades. El correu de Hotmail i One Drive sí que el poden fer servir les entitats amb seguretat. Google Drive, en canvi, es pot fer servir però com que no està garantit que les dades que emmagatzema estiguin encriptades, pot ser que més endavant la Unió Europea aconselli no utilitzar-lo.

Avui dia existeixen molts tipus de núvols a Internet, el que passa és que alternatives gratuïtes i segures no n’hi ha gaires, per no dir que no n’hi ha. Encriptar dades porta feina, es necessiten molts mitjans. Per aquest motiu, hi ha plataformes que cobren pel fet d’encriptar i guardar dades.

L’ús de les xarxes socials

Les xarxes socials d’una entitat han de complir amb la llei de protecció de dades, com també amb la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Si una entitat té comptes a diferents xarxes socials, la primera responsable del que s’hi publica és ella mateixa. Si es publiquen imatges on surten membres de l’entitat, i aquests no estan en espais públics, s’ha de verificar que les persones que surten a les imatges han donat el seu consentiment exprés i per escrit per a poder publicar fotografies seves.

L’exemple d’Instagram: La seva política de privacitat diu que tot allò que una persona puja a aquesta xarxa social, en el moment en què ho puja l’usuari perd els drets patrimonials de propietat intel·lectual d’aquella imatge i aquests drets passen a ser d’Instagram. Per tant, si una entitat penja una fotografia, aquesta xarxa social pot fer d’aquesta foto el que vulgui. Per exemple, la pot vendre o en pot treure un rendiment publicitari.

En el cas que una entitat pengés una fotografia, i no tingués el consentiment de les persones que hi surten, hi hauria un problema perquè en pujar la foto a una xarxa social, ja no tindria el dret d’aquella imatge.

El WhatsApp

Aquest programa de missatgeria instantània no es considera un mitjà de comunicació (els correus electrònics, en canvi, sí). Si l’entitat vol fer servir aquest canal, per enviar informacions als seus socis, és important que ho posi a la fitxa d’alta del nou soci. En el document ha d’haver-hi una autorització perquè el nou membre de l’entitat doni permís per utilitzar el WhatsApp com a mitjà de comunicació.

Hi ha diferents estudis que demostren que el tràfic d’imatges i converses que hi ha a WhatsApp s’analitzen constantment per treure perfils socioeconòmics dels usuaris. Sabent això, és a dir, que WhatsApp no és un mitjà segur, l’associació està obligada a informar els seus socis d’aquest fet i a demanar el seu consentiment per utilitzar aquest canal per enviar missatges.

A l’hora d’utilitzar el WhatsApp és important que una entitat, en comptes de grups, creï llistes de difusió. Es tracta d’una forma de protegir els telèfons dels seus socis, ja que els destinataris rebran el missatge com si fos un d’individual, sense veure els altres contactes.

Sancions 

En l’àmbit de la protecció de dades les sancions solen ser d’imports alts. Segons la nova llei, abans de sancionar una entitat, si és la primera vegada que comet un error, primer se l’advertirà. En cas que l’associació es torni a equivocar en el mateix error, se la sancionarà. Existeixen diferents tipus de sancions:

 • Sancions lleus: És motiu de sanció el fet de disposar d’un Registre d’activitats de Tractament que no incorpori tot el que exigeix la llei.
 • Sancions greus: Contractar un tercer a qui se li cedeixin dades i que no compleixi amb les garanties de la llei de protecció de dades. Un altre cas és no disposar del Registre d’activitats de Tractament.
 • Sancions molt greus: Utilitzar dades amb una finalitat incompatible amb la finalitat per a la qual van ser recollides. No informar l’interessat sobre el tractament de les seves dades.
Quines dades ha de demanar una entitat?

Abans de demanar dades personals als socis d’una entitat és important tenir en compte el criteri de minimització de dades. Segons aquest, no s’han de demanar més dades de les que realment es necessiten. Si no calen no es demanen.

Què es pot demanar a la fitxa d’alta del nou soci?

A l’hora de demanar un consentiment es pot aprofitar la fitxa d’alta del nou soci per incloure algunes autoritzacions. Per exemple, l’autorització per a poder fer el tractament habitual de dades o el permís perquè l’entitat pugui enviar butlletins o revistes a la persona interessada.

Pel que fa a les intoleràncies alimentàries, també es pot demanar aquesta informació a la fitxa d’alta del nou soci, encara que principalment es demana als menors d’edat. Pel que fa als informes mèdics, es pot tenir el d’un o dos socis però, si s’han de tenir els de més persones, en aquests casos cal un delegat de protecció de dades.

Els drets d’imatge

L’autorització relativa als drets d’imatge s’ha de demanar amb un document per separat. En aquest cas, s’ha d’especificar per a quines xarxes socials concretes es demana el consentiment. Cal tenir en compte que tothom té dret a escollir on vol que aparegui la seva imatge i que no és el mateix sortir a una pàgina web que a una xarxa social, que té molta més repercussió.

Aquesta autorització, així com d’altres, es pot recollir en paper o pot estar digitalitzada. L’important és que al document aparegui la firma, ja que assegura que la persona dona el seu consentiment.

Un altre element important d’una autorització és la data. En un lloc o altre s’ha d’indicar a partir de quin moment la persona dona el seu permís per evitar futurs problemes legals.

Les dades bancàries

En el cas que l’entitat cobri els rebuts per domiciliació bancària, el soci ha de firmar el mandat SEPA.

Les pàgines web

Tot allò que es puja a la pàgina web d’una entitat és responsabilitat d’aquesta. Què ha de tenir una web de manera imprescindible?

 • Un avís legal
 • Una política de privacitat
 • I una política de cookies

Font: Patrícia Julià de SeInProDat Assessors.

(Imatge: Pixabay)

L’Institut Ramon Muntaner, col·laborador en l’Inventari del bestiari festiu, primer soci català de la federació europea ‘Europa Nostra’

dc., 06/05/2020 - 19:37

Des d’aquesta primavera del 2020 la cultura catalana tindrà més presència a Europa. L’Institut Ramon Muntaner (IRMU), dedicat a difondre i donar suport a projectes de parla catalana, ha entrat a formar part d’Europa Nostrala federació transeuropea pel patrimoni europeu.

Tal com informa la Revista Tornaveu, l’IRMU és la primera institució catalana que pertany a aquesta federació. El seu principal objectiu és fer de pont entre Catalunya i Europa per fer valdre el patrimoni de parla catalana i traslladar les problemàtiques i/o reivindicacions que puguin sorgir.

Europa Nostra és una federació que actua com a intermediària entre la societat civil i les institucions de la Unió Europea (UE). La seva finalitat és reivindicar el patrimoni cultural europeu, assegurar-li un finançament adecuat i participar activament en la UE, ja sigui en el debat polític com en la formulació de noves línies d’actuació.

Aquesta federació europea està composta per més de 250 organitzacions, 150 organitzacions associades i 150 membres individuals. A més, cal destacar que pertany a la UNESCO, és a dir, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura.

Com a membre d’aquesta entitat, l’IRMU podrà assistir a l’assemblea general d’Europa Nostra i a la reunió anual del Congrés de Patrimoni Europeu. A la vegada, podrà respondre consultes sobre polítiques relacionades amb el patrimoni cultural.

Col·laboracions i oportunitats

La notícia sobre la incorporació de l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) a Europa Nostra és molt positiva, sobretot tenint en compte la vinculació de l’entitat catalana amb l’Agrupació del Bestiari Festiu. Així doncs, l’IRMU és una de les entitats que va col·laborar en la creació de l’Inventari del Bestiari Festiu, presentat l’any 2018 al Centre Cultural La Violeta de Gràcia.

Aquest projecte, que va iniciar l’any 2015 l’anterior president de l’Agrupació, en Sete Udina, té com a objectiu oferir a la societat un cens actualitzat de les bèsties festives que estan en actiu. La proposta, a més, es va dissenyar perquè fos una eina de consulta especialitzada per a persones de l’àmbit de la recerca i l’estudi.

Ara, amb la nova vinculació de l’IRMU amb Europa Nostra, s’obre la porta a què en un futur es puguin realitzar nous projectes relacionats amb el patrimoni cultural de les bèsties festives i, més concretament, amb la federació de l’Agrupació del Bestiari.

El Concurs d’Enceses de Catalunya i el Concurs de Tabals Tradicionals s’ajornen al 2021

dt., 05/05/2020 - 21:34

La tercera edició del Concurs d’Enceses de Catalunya, que s’havia de celebrar el proper 9 de maig a Sant Pere de Ribes, s’ajorna a l’any vinent. Concretament, al 8 de maig del 2021. La Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, el Ball de Diables de Ribes Colla Jove i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes han decidit, de mutu acord, posposar l’esdeveniment a un any vista. La intenció és, d’una banda, garantir la salut dels participants i del públic assistent i, de l’altra, assegurar el calendari de preparatius i actes previs que difícilment s’hagués pogut mantenir en cas de reubicar el Concurs d’Enceses al tercer trimestre d’aquest 2020.

L’ajornament al 2021 també permetrà conservar tant la data original del segon dissabte de maig com la presència a Ribes de les catorze colles seleccionades per a participar-hi, que ja han donat el seu vistiplau al canvi. Federació, colla amfitriona i Ajuntament agraeixen la predisposició que han mostrat tots els agents implicats en el desenvolupament del Concurs i esperen que, amb un any de marge, el coronavirus ja no sigui cap impediment per a la seva celebració.

L’altre esdeveniment que s’ha vist afectat per la Covid-19 és el germà del Concurs d’Enceses: el Concurs de Tabals Tradicionals de Catalunya. La tercera edició de l’acte ja s’hauria d’haver celebrat el passat 18 d’abril, en el marc del Dia del Diable que organitza cada any el Ball de Diables del Vendrell.

La intenció inicial era reubicar-lo a la tardor però, davant la incertesa del moment actual i el temor a una nova suspensió, finalment s’ha decidit traslladar-lo també a l’any vinent. De moment, encara no se n’ha concretat la data, que es decidirà properament entre la Federació de Diables, la colla amfitriona i l’Ajuntament vendrellenc. L’edició d’aquest any s’ubicava a la capital del Baix Penedès amb motiu de la seva elecció com a Capital de la Cultura Catalana 2020.

(Foto: Encesa del Ball de Diables de Ribes Colla Jove / Font: Facebook Ball de Diables de Ribes Colla Jove)

El Departament de Cultura crea dues noves línies d’ajuts per fer front a la crisi del coronavirus

dv., 01/05/2020 - 16:46

El sector cultural és un dels àmbits que ha resultat més afectat a causa de la crisi de la Covid-19. A conseqüència del confinament de la ciutadania, s’han hagut de suspendre molts espectacles i iniciatives culturals previstes a Catalunya durant la temporada del 2020. Per mirar de pal·liar aquests efectes, el Departament de Cultura de la Generalitat ha aprovat recentment dues subvencions extraordinàries que tenen una dotació conjunta de cinc milions d’euros.

Com explica el portal Cultura 21, una d’aquestes noves línies d’ajuts pretén ajudar les entitats i les fundacions a l’hora de fer front les despeses estructurals. Per exemple, per pagar els lloguers, les quotes de préstecs o les nòmines, entre d’altres. En total, l’ajut econòmic és de dos milions d’euros, d’entre els quals les associacions podran rebre dotacions de fins a 5.000 euros.

L’altra línia d’ajuts que preveu el Departament de Cultura està destinada a autònoms, empreses i entitats sense ànim de lucre. L’objectiu és compensar la suspensió d’activitats culturals des dels inicis del confinament fins a finals d’any. L’ajut econòmic és de tres milions d’euros i les dotacions que podran rebre les entitats seran com a màxim de 25.000 euros. Aquestes subvencions aniran destinades a concerts, biblioteques, museus i festivals, entre d’altres.

Un cop aprovades, falta que les dues subvencions extraordinàries es tramitin i es publiquin al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya perquè es puguin convocar.

Com assenyala el portal Cultura 21, la Conselleria, per altra banda, també ha aprovat aixecar la suspensió que havia quedat establerta amb l’estat d’alarma i que afectava les ajudes a programes estratègics. Aquest és el cas, per exemple, de les subvencions a les federacions de cultura popular, l’ajut dels quals és d’un milió d’euros.

(Foto: Cottonbro Pexels)

La normativa de protecció de dades (II)

dv., 01/05/2020 - 15:16

La llei de protecció de dades és una normativa que obliga a demanar a totes les persones el seu consentiment per a cadascun dels usos que una entitat o un organisme fa d’aquella informació. Aquest permís s’ha de demanar per escrit i en ell han de constar les clàusules informatives que indiquin, de manera explícita, les diferents situacions en les quals s’utilitzaran aquestes dades.

Creació d’un correu corporatiu per cada soci 

Si una associació crea una adreça de correu electrònic amb un domini propi, aquest domini és seu, per tant l’entitat és la responsable de tot el que es faci amb aquest correu.

Si l’entitat ha de crear diferents comptes de correu amb el mateix domini, cada una de les persones que en facin un ús han de firmar un document segons el qual se’n fan responsables i exoneren l’entitat de tota responsabilitat. Això permet evitar que, en cas que es cometés algun delicte amb aquell domini, la responsabilitat recaigués sobre l’entitat en ser-ne la propietària.

Document de confidencialitat en l’àmbit de protecció de dades

Totes aquelles persones que tinguin accés a les dades d’una entitat han de firmar un document de confidencialitat en el qual es facin responsables de no cedir-les a ningú. D’aquesta manera, l’associació queda exonerada de l’ús que faci aquella persona de les dades.

Registre d’activitats de Tractament

És un document obligatori d’ús intern. Es recomana fer-lo en castellà. Es tracta d’un registre que ha de recollir pas per pas tot el que fa l’entitat amb les dades personals d’altres persones, des del moment en què entren a l’arxiu de l’associació fins que són destruïdes. L’únic organisme que pot demanar aquest document és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i el que vol saber és com funciona el flux de dades dins de l’associació.

En el Registre d’activitats de tractament s’ha d’explicar com entren les dades a l’entitat, si per telèfon o correu electrònic (el Whatsapp no és un mitjà de comunicació vàlid). En el cas que les dades entrin a través d’una fitxa d’inscripció, indicar quines preguntes conté aquest formulari. Després, s’ha d’explicar com s’arxiven aquestes dades.

Si l’entitat utilitza un ordinador, s’ha de fer constar en el document de qui és l’aparell, qui hi té accés, quina és la seva contrasenya, quin antivirus té instal·lat, etc. A l’hora de destruir les dades, també s’ha de detallar quin procés es duu a terme: si abans d’eliminar-les es guarden uns quants anys, si la informació s’elimina de l’ordinador amb quin programa es fa, si el paper es destrueix amb una destructora, etc.

Aquest registre també ha de detallar el procés de tractament de les imatges, ja que aquestes també són una dada. De fet, una dada és tot allò que permet identificar una persona.

Quan es demana el Registre d’activitats de tractament? Normalment l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) envia un requeriment escrit per correu electrònic. Des del moment en què el rep l’entitat, aquesta té cinc dies per presentar-lo. Si l’associació l’envia en català, l’AEPD demana traduir-lo i només dona tres dies per a fer-ho.

En el cas que una entitat rebi un requeriment de l’AEPD, es recomana buscar ajuda professional. Si l’associació enviés un document mal redactat, o amb informació que no estigués ben justificada, podria rebre una sanció. En aquests casos és millor acudir a un advocat per saber què contestar exactament i estalviar-se, d’aquesta forma, una multa que pot ser bastant grossa.

Donar-se de baixa de les comunicacions

Si una persona es dona de baixa de l’entitat, en aquests casos, per prudència, s’han de retirar tots els enviaments que se li fan a l’usuari, encara que no ho hagi manifestat explícitament. En cas que la persona vulgui seguir rebent informació de l’entitat, ho ha d’especificar per escrit.

Donar-se de baixa de soci

Si algú es dona de baixa de l’entitat, totes les seves dades personals s’han de bloquejar, no s’han d’eliminar. Bloquejar significa no fer-ne ús. Vol dir que la informació de l’exsoci no pot sortir de l’entitat i, a la vegada, aquesta tampoc li pot enviar cap informació.

Es diu “bloquejar” i no “eliminar” perquè per temes fiscals moltes vegades s’han de guardar les dades, com a mínim, durant cinc anys. Si una persona ha estat pagant una quota de soci durant uns anys, l’entitat ha de poder demostrar que aquella persona li ha estat fent un ingrés durant un cert temps. De fet, hi ha una llei fiscal que obliga a guardar tota aquesta documentació durant cinc anys.

Delegat de protecció de dades

És una persona (interna o externa) de l’empresa que fa d’intermediari entre l’entitat i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En algunes empreses és una figura obligatòria depenent del volum de dades que tractin i si ho fan amb dades de categoria especial (mèdiques, estat de salut, sexuals, violència de gènere, dades biomètriques, perfils…).

Segons el tipus d’activitat de l’empresa és obligat tenir un delegat de protecció de dades. L’Associació Espanyola de Protecció de Dades ha creat uns llistats.

On guardem les dades dels socis d’una entitat?

Una associació s’ha de plantejar com i on guarda les dades personals dels seus socis. No es pot guardar en un lloc on tingui accés tothom. Cal protegir aquests fitxers com a mínim amb una contrasenya. Per exemple, posant una clau d’accés a l’ordinador de l’entitat. Aquest, a més, ha de tenir un antivirus.

La llei diu que una associació ha de posar els mitjans necessaris per protegir la informació que té. S’entén que la seguretat al 100% no existeix, però sí que l’associació ha de posar unes mesures mínimes.

Font: Patrícia Julià de SeInProDat Assessors.

(Foto: Vlada Karpovich)

Aspectes que poden tenir en compte les entitats per cuidar la salut emocional durant el confinament

dv., 01/05/2020 - 14:41
Article de Xarxanet Entitat redactora: Federació Catalana de Voluntariat Social Autor/a: Rubén Escobar

La pandèmia de la Covid-19 està demostrant el seu impacte en termes de salut. Ara bé, si alguns efectes secundaris es poden derivar, aquests són els que afecten directament a la salut mental i a les emocions. L’aïllament social i el tancament a casa fa que les persones estiguin més angoixades i preocupades o que, en general, siguin més irascibles. En aquest sentit, seguir unes pautes per a la gestió emocional i cuidar la salut mental s’han convertit en accions més que recomanables.

“De vegades els esdeveniments externs fan que la nostra idea de control i seguretat que teníem canviï i ens obliga a trobar altres maneres de trobar sentit i significat”, comentava Alexandra Mariné, psicòloga, educadora social i formadora a Torre Jussana. L’Organització Mundial de la Salut ja ha estimat que una de cada cinc persones patirà una afectació mental després del confinament, el doble que en circumstàncies normals.

Les emocions negatives i els símptomes per estar alerta

Les sensacions i emocions que les persones poden patir durant el confinament poden ser vàries. Des de la incertesa o la por, passant per la claustrofòbia, o l’ansietat i l’angoixa. “La ràbia és una de les emocions que si la canalitzem bé ens dona més energia”, afirma Mariné. El sentiment de buit i l’avorriment o la desmotivació són dues de les emocions que també poden fer saltar l’alerta.

Per donar suport emocional i psicològic a la ciutadania, el departament de Salut ha creat l’aplicació web gestioemocional.cat, un servei en línia per conèixer les emocions de les persones usuàries amb un senzill test i amb alguns recursos per gestionar-les. La tristesa o desesperança, les preocupacions, els records dolorosos, l’autoaïllament, la dificultat per dormir o la desconnexió de la realitat són alguns dels símptomes associats a una afectació emocional.

Com puc gestionar les emocions dins de la meva entitat?

Els equips de les entitats, amb l’afegit de l’estrès provocat per la situació actual, poden veure sorgir conflictes en el seu dia a dia. Per a una bona gestió emocional, Mariné recomana sis consells bàsics: l’assertivitat, l’escolta activa, la cooperació, el respecte, l’empatia i la comunicació.

En aquesta línia, transmetre un agraïment freqüent i preocupar-se per l’altre són accions que poden ajudar a mitigar els impactes emocionals dins dels equips. Flexibilitat, comprensió i compromís són valors que en l’actualitat es posen més en relleu que mai.

En l’àmbit de les desavinences, una bona gestió de les discrepàncies i centrar-se en el problema i no en la persona són alguns consells per gestionar les situacions de conflicte. El diàleg i la perspectiva són fonamentals per a la gestió psicològica i emocional en temps de crisi.

Eines i recursos per a la gestió emocional

Des de l’aplicació mòbil del Departament de Salut recomanen diferents tècniques com la respiració profunda, mantenir-se en el present, gaudir de temps d’oci o relacionar-se amb altres persones.

Des del webinar ‘Teixit associatiu i gestió psicològica i emocional en temps de Covid19’ impulsat per Torre Jussana, alguns dels consells són mantenir rutines, sentir-se productiu/va, recarregar energia o habilitar espais d’oci a casa. L’entitat Obertament, a través d’una guia ràpida per ‘posar al centre la cura’, ha recomanat també mantenir-se en activitat, establir rutines o contactar amb familiars i amistats.

La música, la creativitat, l’exercici físic, les arts i la respiració activa són reguladors emocionals que poden servir per trobar l’autoregulació i distreure’ns en el dia a dia. Les persones expertes recomanen, a més, no anar tot el dia en pijama i evitar la saturació d’informació.

Les persones amb trastorns mentals, un col·lectiu vulnerable

Com sempre, les persones que més pateixen són les que pertanyen als col·lectius amb més vulnerabilitat de la societat. Les persones amb algun tipus de trastorn mental poden sentir-se més preocupats o angoixats de l’habitual i per això, l’entitat Obertament ha recomanat parlar sense tabús sobre la pròpia salut emocional.

“Escull un instant i un lloc on et sentis còmode i tranquil per parlar. Parla amb una persona que sigui de la teva confiança”, han recomanat. Les videoconferències i els missatges entre amistats i familiars poden ajudar a connectar-se amb l’entorn i fer sentir-se millor.

Des de l’entitat també recomanen durant el confinament mantenir-se actiu, planificar el dia a dia o intentar organitzar una rutina ordinària amb activitats físiques com ara fer exercici, ball o neteja de la casa. Tanmateix, recomanen estimular la ment amb lectures, pel·lícules, sèries o podcasts.

(Foto de: Riccardo Bresciani)