Indicacions d'emplenament del camp 'Precisions de informant/s' (fitxa Informants)

Dades bibliogràfiques d’interès per a la investigació. S’introduirà tota la informació necessària per tal d’ubicar aquesta/es persona/es en el context de la investigació i la seva relació amb elements que estem tractant i documentant, com per exemple: ocupació, relació amb altres informants, coneixements i relació amb el tema tractat, pertinença social, història personal, etc.