Indicacions d'emplenament del camp 'Processos i preparatius'

Aquest camp ha de contenir la enumeració i la descripció dels processos que conformen el desenvolupament de l’element que estem documentant, entenent per processos el conjunt d’activitats necessàries per tal de preparar, elaborar, executar, etc., l’element.