Indicacions d'emplenament del camp 'Periodicitat'

Indica amb quina periodicitat, cas que n’hi hagi, es realitza l’element que estem documentant (anual, mensual, contínua,...).