Indicacions d'emplenament del camp 'Descripció de la localització'

Explicació detallada del lloc o l’indret en el qual es produeix o es desenvolupa l’element que estem documentant. Pot incloure la descripció d’un recorregut i/o un desplaçament, i també les transformacions que s’han produït en l’espai par tal de d’executar l’activitat o l’element, en cas que n’hi hagin hagut.